Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Begrippen

 1. Opdrachtnemer: Juriform Bestuursrecht dan wel vertegenwoordigingsbevoegden.
 2. Opdrachtgever: de persoon waarmee de opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is afgeweken.

Artikel 3 Offertes

 1. Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten alle informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
 2. Kennelijke vergissingen in het aanbod van de opdrachtnemer binden deze niet.
 3. De offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.
 4. De prijzen en tarieven in de offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van rijkswege, tenzij anders vermeld.

Artikel 4 Overeenkomsten

 1. De afspraken worden vastgelegd in een door opdrachtgever en opdrachtnemer te ondertekenen overeenkomst.
 2. De opdrachtgever staat ervoor in dat degene die namens hem ondertekent, daartoe bevoegd is.

Artikel 5 Uitvoering overeenkomst
De opdrachtnemer heeft de inspanningsverplichting de overeenkomst uit te voeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

Artikel 6 Betaling

 1. Facturering geschiedt op basis van werkelijk gemaakte uren, tenzij anders overeengekomen.
 2. Na afloop van iedere kalendermaand ontvangt de opdrachtgever de factuur en dient deze binnen 30 dagen te voldoen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtnemer verricht de werkzaamheden naar beste kunnen en neemt daarbij zorgvuldigheid in acht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever de opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is de opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat de schade is ontstaan door grove schuld of nalatigheid van de opdrachtnemer, is deze aansprakelijk voor zover de schade door zijn verzekering wordt gedekt. De aansprakelijkheid is te allen tijde gemaximeerd tot de afgesproken prijs voor de te verrichten werkzaamheden.
 2. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren van vorderingen van derden.

Artikel 8 Wijziging van de voorwaarden

 1. De opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding; zij betreffende vanaf dat tijdstip af te sluiten overeenkomsten.
 2. De wijziging werken door in reeds afgesloten overeenkomsten indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de opdrachtgever met de desbetreffende wijzigingen instemt.

Artikel 9 Geschillen

          1. Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voorvloeiende geschillen worden bij               voorkeur door minnelijke schikking opgelost.
          2.Die geschillen die niet door minnelijke schikking kunnen worden opgelost, zijn               onderworpen aan Nederlands recht.